Menu

Thehearthgallery

The Hearth Gallery

The Hearth Gallery

The Hearth Gallery

Welcome to our virtual Hearth Gallery, curated by the Arts for Health and Wellbeing team at Cardiff and Vale University Health Board.

The Hearth Gallery is one of a kind in Wales; a contemporary space situated at the heart of a clinical setting. Located at University Hospital Llandough’s main plaza entrance, it hosts a variety of exhibitions which can be seen and enjoyed by staff, patients and visitors.

Our virtual Hearth Gallery will feature all of our main gallery exhibitions and more, providing a digital platform for everyone to access and view the work within the Hearth Gallery at any time whether they are a patient in hospital or a member of public.

The Arts for Health and Wellbeing programme is supported by Cardiff & Vale Health Charity and as well as our exhibition spaces, we provide arts projects and collaborations improving health and wellbeing to our patients both in the clinical setting and in the community within Cardiff and the Vale.

To find out more about the Arts for Health and Wellbeing and The Hearth Gallery, please visit www.cardiffandvale.art and for enquires about any of the art work, please email molly.lewis3@wales.nhs.uk


Croeso i Oriel yr Aelwyd rithwir, sy’n cael ei churadu gan Dîm y Celfyddydau dros Iechyd a Lles ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Mae Oriel yr Aelwyd yn unigryw yng Nghymru; lle cyfoes yng nghanol lleoliad clinigol. Wedi'i leoli ger prif fynedfa plaza Ysbyty Athrofaol Llandochau, mae'n cynnal amrywiaeth o arddangosfeydd y gall staff, cleifion ac ymwelwyr eu gweld a'u mwynhau.

Bydd Oriel yr Aelwyd rithwir yn cynnwys ein holl brif arddangosfeydd oriel a mwy, gan ddarparu llwyfan digidol i bawb gael mynediad i’r gwaith yn Oriel yr Aelwyd a'i weld ar unrhyw adeg, boed yn gleifion yn yr ysbyty neu'n aelodau o'r cyhoedd.

Cefnogir rhaglen y Celfyddydau dros Iechyd a Lles gan Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro ac, yn ogystal â'n mannau arddangos, rydym yn darparu projectau celfyddydol a chydweithrediadau sy'n gwella iechyd a lles i'n cleifion yn y lleoliad clinigol ac yn y gymuned yng Nghaerdydd a'r Fro.

I gael gwybod mwy am y Celfyddydau dros Iechyd a Lles ac Oriel yr Aelwyd, ewch i www.caerdyddandvale.art ac os oes gennych ymholiadau am unrhyw un o'r gweithiau celf, anfonwch e-bost at molly.lewis3@wales.nhs.uk


3D exhibitions

 • The Hearth Gallery

  Cardiff Camera Club – 125th Anniversary

  08 Sep 2021 – 10 Oct 2021

  The Hearth Gallery at University Hospital Llandough is delighted to host the 2021 Annual Exhibition of Cardiff Camera Club, showcasing a large and diverse group show by its members at all levels of photography experience. Cardiff Camera Club has been in existence, almost continuously, since its formation in 1896. A welcoming space for all, Cardiff Camera Club which is based in Rumney, has invited new members of all abilities into the club since the beginning and has continued to provide a welcoming space for all those interested in photography. Cardiff Camera Club encourages its members through weekly meetings and by show-ing the collective work to the wider public as much as possible. Informal and fun chal-lenges are held over weeks and months, allowing members to explore new ideas and possibilities with their cameras. The Club encourages all members to improve and pro-mote their photography as much as they can, but ultimately encourages members to enjoy the company and fellowship of photographers within the club and connections that are made further afield through the Welsh Federation, Royal Photographic Society and various salons round the world. Cardiff Camera Club has continued its weekly activities despite Covid restrictions and have now become accustomed to Zoom meetings and presentations. This has been quite beneficial to the club as they are now able to invite speakers and judges from all over the country, expanding their network but also allowing more opportunities for col-laboration and learning. Each year Cardiff Camera Club hold an exhibition of their work and this year, we are delighted to be hosting such a wonderful milestone of 125 years of the Club. The exhibi-tion is a showcase of all the member’s work, from the beginners to the professionals, which creates a fantastic variety of work from abilities to concepts. The exhibition this year has an unusual feature. For the past eighteen months, Cardiff Camera Club have not been able to show their prints and photographs to one another at the club, in which they usually meet together to consult their work and discuss with guest judges about their merits and choices of what will be displayed in the upcoming exhibition. Therefore, this year, it is truly a display of the individual’s chosen art. “We hope you have as much pleasure viewing our work as we had producing it.” – Car-diff Camera Club This exhibition will be on display in the Hearth Gallery at University Hospital Llandough from 8th September until 10th October 2021 and will also be available to view online via our website: www.cardiffandvale.art/cardiff-camera-club If you require further information on any of the artworks on show, please contact Molly Lewis, the Gallery Coordinator on molly.lewis3@wales.nhs.uk 17 Photographers are: Dave Brown, Dean Pine, Cara Sutton, Pete Rankin, Necia Rogers, Tim Stephens, Trevor Waller, Stephen Willcocks, Dave Russell, Niall, Jiping Bai, Jennifer Cox, David Barton, Anne Phillips, Richard Payton, Gwynn Angell Jones and Amanda Golton. Competition winners 1 Emma Woodhouse 2 Jenny Hibbert 3 Gareth Martin Mae’n bleser gan Oriel yr Aelwyd yn Ysbyty Athrofaol Llandochau gynnal Arddangosfa Flynyddol Clwb Camera Caerdydd yn 2021, sy’n cynnwys sioe grŵp mawr ac amrywiol gan ei aelodau sydd â phrofiad ffotograffiaeth o bob lefel. Mae Clwb Camera Caerdydd wedi bodoli, bron yn barhaus, ers ei sefydlu ym 1896. Mae Clwb Camera Caerdydd, man croesawgar sydd wedi’i leoli yn Nhredelerch, wedi gwahodd aelodau newydd o bob gallu i’r clwb ers y dechrau ac wedi parhau i gynnig croeso i bawb sydd â diddordeb mewn ffotograffiaeth. Mae Clwb Camera Caerdydd yn annog ei aelodau yn ystod cyfarfodydd wythnosol a thrwy arddangos y gwaith a wneir ar y cyd i’r cyhoedd gymaint â phosibl. Cynhelir heriau anffurfiol a hwyliog dros yr wythnosau a’r misoedd, gan alluogi aelodau i archwilio syniadau a phosibiliadau newydd gyda’u camerâu. Mae’r Clwb yn annog ei holl aelodau i wella a hyrwyddo eu ffotograffiaeth gymaint â phosibl, ond y peth pwysig yn y pen draw yw annog aelodau i fwynhau cwmni a brawdoliaeth ffotograffwyr o fewn y clwb a’r cysylltiadau a wneir ymhellach drwy Ffederasiwn Cymru, y Gymdeithas Ffotograffiaeth Frenhinol a salonau amrywiol o amgylch y byd. Mae Clwb Camera Caerdydd wedi parhau â’i weithgareddau wythnosol er gwaethaf cyfyngiadau COVID ac wedi ymgyfarwyddo â chyfarfodydd a chyflwyniadau Zoom. Mae hyn wedi bod yn eithaf buddiol i’r clwb gan ei fod bellach yn gallu gwahodd siaradwyr a beirniaid o bob rhan o’r wlad, gan ehangu ei rwydwaith a chreu rhagor o gyfleoedd i gydweithio a dysgu. Bob blwyddyn, mae Clwb Camera Caerdydd yn cynnal arddangosfa o’i waith ac eleni, rydym yn falch o fod yn ei chynnal a hithau’n garreg filltir mor arbennig o 125 o flynyddoedd i’r Clwb. Mae’r arddangosfa yn cynnwys gwaith yr holl aelodau, o’r dechreuwyr i’r rhai proffesiynol, sy’n creu ystod wych o waith sy’n amrywio o ran galluoedd a chysyniadau. Mae gan arddangosfa eleni elfen anghyffredin. Dros y deunaw mis diwethaf, nid yw aelodau Clwb Camera Caerdydd wedi gallu dangos eu printiau a’u ffotograffau i’w gilydd yn y clwb, lle maent fel arfer yn cwrdd i gael cyngor a thrafod rhinweddau’r gwaith gyda beirniaid gwadd, yn ogystal â dewis yr hyn a gaiff ei gynnwys yn yr arddangosfa nesaf. Felly, eleni, mae hi’n arddangosfa o’r gwaith celf a ddewisir gan yr unigolyn. “Rydym yn gobeithio y cewch chi gymaint o bleser yn gweld ein gwaith ag y cawsom ni yn ei greu.” – Clwb Camera Caerdydd Bydd yr arddangosfa yn Oriel yr Aelwyd, Ysbyty Athrofaol Llandochau rhwng 8 Medi a 10 Hydref 2021 a bydd hefyd ar gael i’w gweld ar ein gwefan: www.cardiffandvale.art/cardiff-camera-club Os hoffech ragor o wybodaeth am y gwaith celf sy’n cael ei arddangos, cysylltwch â Molly Lewis, Cydlynydd yr Oriel drwy e-bostio molly.lewis3@wales.nhs.uk Dyma’r 17 o Ffotograffwyr: Dave Brown, Dean Pine, Cara Sutton, Pete Rankin, Necia Rogers, Tim Stephens, Trevor Waller, Stephen Willcocks, Dave Russell, Niall, Jiping Bai, Jennifer Cox, David Barton, Anne Phillips, Richard Payton, Gwynn Angell Jones ac Amanda Golton. Enillwyr y gystadleuaeth 1 Emma Woodhouse 2 Jenny Hibbert 3 Gareth Martin

 • The Hearth Gallery

  In the Seam

  15 Jun 2021 – 25 Jul 2021

  The Hearth Gallery at University Hospital Llandough is delighted to present a large showcase of work by local Welsh Artist and PhD student, Cerys Knighton. This exhibition by Cerys explores bipolarity in different spaces – threading between the medical, the domestic, and the natural. The artworks roam and catch in the seams between emotional states, perceptions of reality, sensory hypersensitivity, restoration, and decay, suturing internal structures of the body with external bodies of the natural landscape. The exhibition includes both drawing and sculptural work. Cerys mostly works with pointillism, layering thousands of individual ink dots to create artworks. In an expanding series exploring perceptions in different frameworks, Cerys winds and unwinds ink, while other pieces contrast ink with softer textures of pencil. Her sculptural work binds clay, driftwood, and flora that she shaped and dried into specific expressions. Cerys started working with sculpture during lockdown as a means of sensory grounding to reflect on the boundary between inside/outside, both in place and in perception of the body. The largest exhibition of work drawn from her PhD to date, this collection analyses nineteenth-century representations of symptoms, diagnostic classifications, changes in treatment, experiences between spaces, as well as present self-reflection from Cerys in dialogue with the histories in her research. Artworks play with poles, boundary lines, doubles, and cycles, to reflect on the complexity of movement between severe states of mood. This exhibition will be on display in the Hearth Gallery at University Hospital Llandough from 15th June 2021 until 25th July 2021 and will also be available to view online via our website: www.cardiffandvale.art/2021/05/18/in-the-seam If you require further information on any of the artworks on show, please contact Molly Lewis, the Gallery Coordinator on molly.lewis3@wales.nhs.uk About the Artist, Cerys Knighton Cerys Knighton is a 27-year-old Welsh artist supported by Disability Arts Cymru, and a PhD student at Cardiff University and the University of Bristol, funded by SWW DTP. Her artwork draws from both her research and her experiences of living with bipolar disorder since childhood. Cerys’s PhD thesis analyses archival medical case notes and literary texts to examine the history and representations of manic-depressive illness. Her work hopes to create a space for reflection: looking at how representations develop to reflect on present perceptions, and misconceptions, of bipolar illness. Please find more information about Cerys and her work via her website and social media accounts www.cerysknightonart.com and @cerysknighton Mae Oriel yr Aelwyd yn Ysbyty Athrofaol Llandochau yn falch iawn o gyflwyno arddangosfa fawr o waith gan yr artist lleol o Gymru a’r myfyriwr PhD, Cerys Knighton. Mae’r arddangosfa hon gan Cerys yn archwilio deubegynedd mewn gwagleoedd gwahanol – gan dreiddio rhwng y meddygol, y domestig a’r naturiol. Mae’r gwaith celf yn archwilio ac yn rhyngblethu rhwng cyflyrau emosiynol, canfyddiadau o realiti, gorsensitifrwydd synhwyraidd, adferiad a dirywiad, gan bwytho strwythurau mewnol y corff gyda chyrff allanol tirwedd naturiol. Mae’r arddangosfa yn cynnwys gwaith darlunio a cherflunio. Mae Cerys yn gweithio â phwyntiliaeth yn bennaf, gan ddefnyddio haenau o filoedd o smotiau inc unigol i greu gwaith celf. Mewn cyfres sy’n ehangu sy’n archwilio canfyddiadau mewn fframweithiau gwahanol, mae Cerys yn weindio ac yn dadweindio inc, tra bod darnau eraill yn cyferbynnu inc â gweadau mwy meddal o bensil. Mae ei gwaith cerflunio yn cyfuno clai, broc môr a blodau y mae hi’n eu siapio a’u sychu’n fynegiannau penodol. Dechreuodd Cerys weithio ar gerflunio yn ystod y cyfyngiadau symud fel ffordd o seilio synhwyrau er mwyn myfyrio ar y ffin rhwng y tu mewn a’r tu allan, o ran lle a chanfyddiad o’r corff. Mae’r casgliad hwn, yr arddangosfa fwyaf o waith sy’n seiliedig ar ei PhD hyd yma, yn dadansoddi cynrychioliadau’r bedwaredd ganrif am bymtheg o symptomau, dosbarthiadau diagnostig, newidiadau mewn triniaeth, profiadau rhwng gwagleoedd, yn ogystal â chyflwyno hunanfyfyrio gan Cerys ar ffurf deialog gyda’r hanesion yn ei hymchwil. Mae’r gwaith celf yn chwarae â pholion, llinellau ffin, dyblu, a chylchu, i adlewyrchu cymhlethdod y symudiad rhwng cyflyrau difrifol o hwyliau. Bydd yr arddangosfa yn Oriel yr Aelwyd, Ysbyty Athrofaol Llandochau rhwng 15 Mehefin a 25 Gorffennaf 2021 a bydd hefyd ar gael i’w gweld ar ein gwefan: www.cardiffandvale.art/2021/05/18/in-the-seam Os hoffech ragor o wybodaeth am y gwaith celf sy’n cael ei arddangos, cysylltwch â Molly Lewis, Cydlynydd yr Oriel drwy e-bostio molly.lewis3@wales.nhs.uk Yr Artist, Cerys Knighton Mae Cerys Knighton yn artist 27 oed o Gymru, sy’n cael ei chefnogi gan Gelfyddydau Anabledd Cymru, ac yn fyfyriwr PhD ym Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Bryste, wedi’i hariannu gan SWW DTP. Mae ei gwaith celf yn seiliedig ar ei hymchwil a’i phrofiadau yn byw ag anhwylder deubegynol ers ei phlentyndod. Mae traethawd hir PhD Cerys yn dadansoddi testunau llenyddol a nodiadau achos meddygol archifol er mwyn archwilio hanes a phortread o salwch iselder manig. Gobaith ei gwaith yw creu lle i fyfyrio: edrych ar sut y gall cynrychioliadau ddatblygu i adlewyrchu canfyddiadau, a chamsyniadau presennol ynghylch anhwylder deubegynol. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am Cerys a’i gwaith ar ei gwefan a’i chyfrifon ar y cyfryngau cymdeithasol - www.cerysknightonart.com a @cerysknighton

 • The Hearth Gallery

  Connections: an exploration of Creativity, Nature and Identity - Cysylltiadau: archwiliad o Greadigrwydd, Natur a Hunaniaeth

  28 Apr 2021 – 07 Jun 2021

  As part of the Gwanwyn festival this year, The Hearth Gallery is delighted to announce our new exhibition, Connections: an exploration of Creativity, Nature and Identity, which is a showcase of artwork and creativity produced within a recent collaborative art project between University students and patients at hospital. Between January and March this year, second year students on BA (Hons) Creative and Therapeutic Arts at the University of South Wales, and patients and staff on Ward East 18, An Adult Mental Health Ward at University Hospital Llandough, have collaborated together by virtually sending ‘digital artwork postcards’ back and forth. The students began by creating their first ‘postcard’ based on themes and ideas the patients had talked about in a live virtual greeting session at the start of the project in January. With the first collection of ‘digital artwork postcards’ received from the students, the staff on Ward E18 provided creative art sessions with the patients to respond to the students by making their own artwork using a variety of creative materials and ideas. Photographs of the creative work were then sent back to the students and the process was repeated. Each corresponding artwork was created based on the theme or style of the one received. This project was a chance to creatively connect with a group of people who, like so many during Covid-19 restrictions, felt isolated from family and friends. The staff on Ward E18 were incredibly interested in having the students at University of South Wales collaborate with the patients, to provide a welcome distraction and entertainment to their day to day routine. Exhibition artwork and creative worksheets for Ward E18 After the creative correspondence between the patients and students came to an end, the students responded to the project by creating a final piece of artwork to be presented within the exhibition at the Hearth Gallery. Having been inspired by what art materials, ideas and topics the patients liked and enjoyed using, the students have created a variety of artwork in response to their collaboration with the patients. Some of these artworks, after the exhibition, will be donated to the ward to brighten, inspire and uplift the ward environment and continue to encourage creativity and ideas throughout more future creative sessions using the materials provided. As part of the project, one aim was to provide an ongoing contribution for the ward so the students have also individually created and gifted an Art Activity Worksheet each based on their ‘end of project’ artwork. Between them, the students have provided a wide range of art activities for a variety of abilities, enabling the staff and patients to continue to be inspired to make art in future sessions. We would like to say a very big thank you to all who have helped in the successful process of this project and exhibition, in particular the dedicated staff on Ward E18, providing the help and support to the patients and also the students for making every effort to make the project as interactive and positive for our patients in hospital. The collaborative creative project and the exhibition at the Hearth Gallery have been supported and funded by Cardiff & Vale Health Charity and Age Cymru’s Gwanwyn festival, Wales’ national festival celebrating creativity in older age. The exhibition will be available online from the 28th April – 6th June 2021. Due to current restrictions, The Hearth Gallery at University Hospital Llandough is accessible for current patients, staff and restricted visitors on site only. We encourage you to read more about this exhibition and view the work through our virtual platform at www.cardiffandvale.art/2021/04/06/gwanwyn We will also be showcasing the artworks across our social media sites. The Hearth Gallery – Arts for Health and Wellbeing --------------------------------- Yn rhan o ŵyl Gwanwyn eleni, mae’n bleser gan Oriel yr Aelwyd gyhoeddi ein harddangosfa newydd, Cysylltiadau: archwiliad o Greadigrwydd, Natur a Hunaniaeth, a fydd yn arddangos gwaith celf a chreadigrwydd a gynhyrchwyd gan brosiect celf diweddar ar y cyd rhwng myfyrwyr Prifysgol a chleifion yn yr ysbyty. Rhwng mis Ionawr a mis Mawrth eleni, mae myfyrwyr BA (Anrh) Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig ym Mhrifysgol De Cymru a chleifion a staff ar Ward Dwyrain 18, Ward Iechyd Meddwl i Oedolion yn Ysbyty Athrofaol Llandochau, wedi cydweithio trwy anfon ‘cardiau post o waith celf digidol’ rhithwir at ei gilydd. Dechreuodd y myfyrwyr trwy greu eu ‘cerdyn post’ cyntaf yn seiliedig ar themâu a syniadau y bu’r cleifion yn siarad amdanynt mewn sesiwn gyfarch rhithwir byw ar ddechrau’r prosiect ym mis Ionawr. Gyda’r casgliad cyntaf o ‘gardiau post o waith celf digidol’ wedi’u derbyn gan y myfyrwyr, bu’r staff ar Ward E18 yn darparu sesiynau celf creadigol gyda’r cleifion er mwyn ymateb i’r myfyrwyr gyda’u gwaith celf eu hunain gan ddefnyddio amrywiaeth o syniadau a deunyddiau creadigol. Yna anfonwyd ffotograffau o’r gwaith creadigol nôl at y myfyrwyr ac ailadroddwyd y broses. Cafodd pob un o’r darnau o waith celf cyfatebol eu creu yn seiliedig ar thema neu arddull yr un a dderbyniwyd. Roedd y prosiect hwn yn gyfle i gysylltu’n greadigol â grŵp o bobl a oedd, fel cynifer yn ystod cyfyngiadau COVID-19, yn teimlo wedi’u hynysu oddi wrth deulu a ffrindiau. Roedd gan y staff ar Ward E18 ddiddordeb mawr mewn gweld y myfyrwyr o Brifysgol De Cymru yn cydweithio â’r cleifion, i gynnig ffordd dda o dynnu eu sylw ac adloniant yn ystod eu bywydau bob dydd. Gwaith celf yr arddangosfa a thaflenni gwaith creadigol ar gyfer Ward E18 Ar ôl i’r ohebiaeth greadigol rhwng y cleifion a’r myfyrwyr ddod i ben, gwnaeth y myfyrwyr ymateb i’r prosiect trwy greu darn terfynol o waith celf i’w gyflwyno o fewn yr arddangosfa yn Oriel yr Aelwyd. Mae’r myfyrwyr, ar ôl cael eu hysbrydoli gan ba ddeunyddiau celf, syniadau a phynciau oedd o ddiddordeb i’r cleifion, wedi creu amrywiaeth o waith celf mewn ymateb i’w gwaith ar y cyd â’r cleifion. Caiff rhai o’r darnau celf hyn, ar ôl yr arddangosfa, eu rhoi fel rhodd i’r ward i lonni, ysbrydoli a chodi ysbryd a pharau i annog creadigrwydd a syniadau yn ystod mwy o sesiynau creadigol yn y dyfodol gan ddefnyddio’r deunyddiau a ddarparwyd. Yn rhan o’r prosiect, un nod oedd cynnig cyfraniad parhaus i’r ward ac felly mae’r myfyrwyr hefyd wedi creu a rhoi Taflen o Weithgareddau Celf unigol i bob un yn seiliedig ar eu gwaith celf ‘diwedd y prosiect’. Rhyngddynt, mae’r myfyrwyr wedi darparu ystod eang o weithgareddau celf ar gyfer amrywiaeth o alluoedd, gan alluogi staff a chleifion i barhau i gael eu hysbrydoli i wneud gwaith celf yn ystod sesiynau’r dyfodol. Hoffem ddiolch o galon i bawb sydd wedi helpu gyda’r prosiect a’r arddangosfa, a fu’n broses llwyddiannus iawn, ac yn enwedig i’r staff ymroddedig ar Ward E18 am ddarparu cymorth a chefnogaeth i’r cleifion, ac i’r myfyrwyr am wneud pob ymdrech i sicrhau bod y prosiect mor rhyngweithiol a chadarnhaol â phosibl ar gyfer ein cleifion yn yr ysbyty. Mae’r prosiect creadigol cydweithredol a’r arddangosfa yn Oriel yr Aelwyd wedi’u cefnogi a’u hariannu gan Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro a Gŵyl Gwanwyn Age Cymru, gŵyl genedlaethol yng Nghymru i ddathlu creadigrwydd wrth fynd yn hŷn. Bydd yr arddangosfa ar gael ar-lein rhwng 28 Ebrill – 6 Mehefin 2021. O ganlyniad i’r cyfyngiadau presennol, mae Oriel yr Aelwyd yn Ysbyty Athrofaol Llandochau ar agor ar gyfer cleifion presennol, staff a nifer cyfyngedig o ymwelwyr ar y safle yn unig. Rydym yn eich annog i ddarllen rhagor am yr arddangosfa a gweld y gwaith trwy ein platfform rhithwir ar-lein: www.cardiffandvale.art/2021/04/06/gwanwyn Byddwn ni hefyd yn arddangos y gwaith celf ar draws ein safleoedd ar y cyfryngau cymdeithasol. Oriel yr Aelwyd – Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles

 • The Hearth Gallery

  The Female Interpretation

  17 Feb 2021 – 11 May 2021

  The Female Interpretation The Hearth Gallery is delighted to welcome you to the virtual exhibition The Female Interpretation, a group exhibition by three local female photographers who all share interests in the subjects and themes of Architecture, Creative Wellbeing and the Welsh landscape, all through experimental and professional photography. Working in vibrant and diverse styles of photography, Michaela Ismail, Susan Williams and Susan Griffiths showcase the many ways in which photography can be used. By exploring the ways in which a subject can be photographed, the artworks featured in this exhibition tell both obscure and honest stories of nature, meaningful places and moments and emotions captured in time. Susan, Michaela and Susan met in 2013 when they enrolled at Bridgend College to study for six years part time for an honours degree in Photographic Practices. During this time, as well as cultivating their photography skills, they developed a lasting friendship. Their photographic styles may be different, but their passion for the art of photography has forged a lifelong bond. In celebration of International Women’s Day on the 8th March, these three female artists have come together to applaud women's achievement through this collaborative exhibition. A selection of these artworks will also be on display in our Plaza Exhibition Space at University Hospital Llandough from March 30th – 11th May 2021 for our patients and staff to enjoy. The Virtual Gallery will also be available until 11th May 2021. If you require further information on any of the artworks on show, please contact Molly Lewis, the Gallery Coordinator on molly.lewis3@wales.nhs.uk Y Dehongliad Benywaidd Mae Oriel yr Aelwyd yn falch o’ch croesawu i’r arddangosfa rithwir Y Dehongliad Benywaidd, arddangosfa grŵp gan dri ffotograffydd benywaidd sydd oll â diddordeb ym mhynciau a themâu Pensaernïaeth, Lles Creadigol a thirwedd Cymru, a’r cyfan drwy ffotograffiaeth arbrofol a phroffesiynol. Gan ddefnyddio arddulliau ffotograffiaeth bywiog ac amrywiol, mae Michaela Ismail, Susan Williams a Susan Griffiths yn arddangos y ffyrdd niferus y gellir defnyddio ffotograffiaeth. Drwy archwilio’r ffyrdd y gellir tynnu llun o’r pwnc, mae’r gwaith celf a geir yn yr arddangosfa hon yn adrodd straeon dyrys a gonest am natur, lleoedd ystyrlon a phrofiadau ac emosiynau wedi’u crisialu dros amser. Cyfarfu Susan, Michaela a Susan yn 2013 pan wnaethant gofrestru yng Ngholeg Pen-y-bont ar Ogwr i astudio gradd anrhydedd mewn Ymarferion Ffotograffig yn rhan amser dros chwe blynedd. Yn ystod y cyfnod hwn, yn ogystal â datblygu eu sgiliau ffotograffiaeth, gwnaethant ddatblygu cyfeillgarwch hirhoedlog. Efallai bod eu harddulliau ffotograffig yn wahanol, ond mae eu hangerdd dros gelfyddyd ffotograffiaeth yn eu cysylltu’n barhaus. I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ar 8 Mawrth, mae’r tri artist benywaidd hyn wedi dod at ei gilydd i gymeradwyo cyflawniadau menywod drwy’r arddangosfa gydweithredol hon. Bydd detholiad o’r gwaith celf hwn hefyd yn cael ei arddangos yn ein Gofod Arddangos yn y Plaza yn Ysbyty Athrofaol Llandochau o 30 Mawrth i 11 Mai 2021 i’n holl gleifion a staff ei fwynhau. Bydd yr Oriel Rithwir hefyd ar gael hyd 11 Mai 2021. Os hoffech ragor o wybodaeth ar y gwaith celf sy’n cael ei arddangos, cysylltwch â Molly Lewis, Cydlynydd yr Oriel ar molly.lewis3@wales.nhs.uk

 • The Hearth Gallery

  Creative Insights

  16 Feb 2021 – 28 Mar 2021

  CREATIVE INSIGHTS Cardiff and Vale Adult Eating Disorders Service Website As part of Eating Disorder Awareness Week this March, we are delighted to be showcasing in the Plaza Space the Creative Insights exhibition which celebrates the launch of the new Cardiff and Vale Adult Eating Disorders Service Website. Over the last year a group of people with lived experiences, artists, film-makers, counsellors, psychologists and a dietitian came together in collaboration with web designer Rhys Welsh from Web Design Cardiff, to develop a new website for Cardiff and Vale Adult Eating Disorders Service (C&VAEDS). The psychologists and dietician involved in this project all work within C&VAEDS and consulted regularly with the team many of whom have had experience of receiving treatment from the service. Art workshops during Lockdown The group met initially in Severn Road Community Centre, but when lockdown happened, successfully transferred the creative sessions to an online platform. They met weekly and worked alongside facilitators Katja Stiller and Sarah Featherstone to relax with mindfulness, find their creative flow in writing and drawing and to share their experiences and positive coping mechanisms. During each session the group discussed a theme centred on health and wellbeing and produced a piece of creative writing that reflected their own experiences for the website. The sessions concluded with participants creating a drawing or painting on the theme. As individuals were working from home, packs of art materials were sent out to them so there was the option to use a range of materials to create work. The pieces created varied in medium from photography to text art and line drawings such as the beautiful butterfly logo. The group formed a special bond, supporting each other through lockdown. The participants reported that they were grateful to have something positive to focus on in a safe space, and to ‘give something back’. “The overall experience has been truly remarkable for me. I have made some genuine friendships and have met people that make me feel that I am able to be myself. These people continue to inspire me daily. Each and every member of the team are really extraordinary people and I deem myself exceptionally lucky and fortunate to have had this opportunity.” - Participant The artwork within this exhibition are the results of these sessions and have been used within the design of the new website, creating a user friendly, engaging and informative website for any individual seeking support, advice, insights and expertise. The creative sessions and artistic contribution was supported by Cardiff & Vale Health Charity and the website was supported by Tanio. View the new Cardiff and Vale Adult Eating Disorders Service Website here https://www.eatingdisorderscardiff.co.uk/ MEWNWELEDIAD CREADIGOL Gwefan Gwasanaeth Anhwylderau Bwyta i Oedolion Caerdydd a’r Fro Yn rhan o’r Wythnos Ymwybyddiaeth Anhwylderau Bwyta ym mis Mawrth, rydym yn falch iawn o fod yn rhan o arddangosfa Mewnwelediad Creadigol yr ardal Plaza sy’n dathlu lansiad Gwefan Gwasanaeth Anhwylderau Bwyta i Oedolion newydd Caerdydd a’r Fro. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae grŵp o bobl â phrofiadau unionyrchol, artistiaid, gwneuthurwyr ffilm, cwnselwyr, seicolegwyr a dietegydd wedi dod ynghyd i gydweithio â Rhys Welsh, dylunydd gwe o Web Design Cardiff, i ddatblygu gwefan newydd ar gyfer Gwasanaeth Anhwylderau Bwyta i Oedolion Caerdydd a’r Fro (C&VAEDS). Mae’r seicolegwyr a’r dietegydd sy’n rhan o’r prosiect i gyd yn gweithio o fewn C&VAEDS ac wedi ymgynghori’n gyson â’r tîm, gyda nifer ohonynt wedi cael profiad o dderbyn triniaeth gan y gwasanaeth. Gweithdai celf yn ystod y Cyfnod Clo Gwnaeth y grŵp gyfarfod yn gyntaf yng Nghanolfan Gymunedol Severn Road, ond pan ddechreuodd y cyfnod clo, bu’n rhaid trosglwyddo’r sesiynau creadigol i lwyfan ar-lein a digwyddodd hynny yn llwyddiannus iawn. Roeddent yn cwrdd yn wythnosol ac yn gweithio ochr yn ochr â’r hwyluswyr Katja Stiller a Sarah Featherstone i ymlacio gan ddefnyddio ymwybyddiaeth ofalgar, canfod eu llif creadigol wrth ysgrifennu a darlunio, a rhannu eu profiadau a mecanweithiau ymdopi cadarnhaol. Yn ystod pob sesiwn, bu’r grŵp yn trafod thema a oedd yn canolbwyntio ar iechyd a lles ac yn creu darn o waith ysgrifennu creadigol a oedd yn adlewyrchu eu profiadau eu hunain ar gyfer y wefan. Daeth y sesiynau i ben gyda’r cyfranwyr yn creu darlun neu baentiad ar y thema. Gan fod unigolion yn gweithio gartref, anfonwyd pecynnau o ddeunyddiau celf atynt fel bod ganddynt yr opsiwn o ddefnyddio ystod o ddeunyddiau i greu gwaith. Roedd y darnau a grëwyd yn amrywio o ran eu cyfrwng o ffotograffiaeth i gelf testun, a darluniau llinell megis y logo pili-pala hardd. Gwnaeth y grŵp ffurfio perthynas arbennig, gan gefnogi ei gilydd trwy gydol y cyfnod clo. Yn ôl y cyfranwyr, roeddent yn ddiolchgar fod ganddynt rywbeth cadarnhaol i ganolbwyntio arno mewn man diogel, ac i ‘roi rhywbeth yn ôl’. “Mae’r profiad cyffredinol wedi bod yn rhyfeddol i fi. Rydw i wedi creu ffrindiau am oes a chwrdd â phobl sy’n gwneud i mi deimlo fy mod i’n gallu bod yn fi fy hun. Mae’r bobl yma’n parhau i fy ysbrydoli bob dydd. Mae pob un aelod o’r tîm yn bobl gwirioneddol anhygoel ac rydw i’n ystyried fy hun yn eithriadol o lwcus a ffodus o fod wedi cael y cyfle yma.” - Cyfranogwr Y gwaith celf yn yr arddangosfa hon yw ffrwyth llafur y sesiynau hyn a defnyddiwyd y gwaith fel rhan o ddyluniad y wefan newydd, gan greu gwefan sy’n hawdd i’w defnyddio, yn ymgysylltu ac yn ddefnyddiol i unrhyw unigolyn sy’n chwilio am gefnogaeth, cyngor, mewnwelediad ac arbenigedd. Cefnogwyd y sesiynau creadigol a’r cyfraniad artistig gan Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro a Tanio oedd yn gyfrifol am y wefan. Ewch i’r Wefan Gwasanaeth Anhwylderau Bwyta i Oedolion Caerdydd a’r Fro newydd yma https://www.eatingdisorderscardiff.co.uk/

  latest works

  • Dean Pine

   Beyond the Garden
   Photography
  • Dean Pine

   Soft Petals
   Photography
  • Dean Pine

   The Pose
   Photography
  • Dean Pine

   Moored Up
   Photography
  • Pete Rankin

   Two Young Girls
   Photography
  • Pete Rankin

   The Mechanic
   Photography
  • Amanda Golton

   Teamwork
   Photography
  • Amanda Golton

   Sports in Lockdown
   Photography
  • Amanda Golton

   Shoot for the Sky
   Photography
  • Gwynn Angell Jones

   Crystal Clear near Pontneathvaughan
   Photography
  • Gwynn Angell Jones

   Nile Sunset at Luxor
   Photography
  • Gwynn Angell Jones

   Copper Kingdom
   Photography
  • Gwynn Angell Jones

   Surf is up at Ogmore
   Photography
  • Richard Payton

   Pentyrch in the Mist
   Photography
  • Richard Payton

   Lock and Peel
   Photography
  • Richard Payton

   Cardiff Bay Lights
   Photography
  • Richard Payton

   A Dart River Paradise
   Photography
  • Anne Phillips

   Technicolour Tulips
   Photography
  • Anne Phillips

   Trapped
   Photography
  • Anne Phillips

   Social Isolation 2020
   Photography
   Cookies help us to provide certain features and services on our website. By using the website, you agree that we use cookies. Privacy policy