Menu

digitalpoland

Digital Poland Foundation

Digital Poland Foundation

3D exhibitions

 • Digital Poland Foundation

  Digital Ars

  Oskar Wilde mówił kiedyś, że „sztuka jest najbardziej intensywną formą indywidualizmu, jaką kiedykolwiek znał świat”. Jakże zdziwiłby się, gdyby ujrzał ostatnie dokonania sztucznej inteligencji, która przecież z indywidualizmem nie ma wiele wspólnego, a jednak… zaczęła tworzyć sztukę! Fundacja Digital Poland postanowiła wykorzystać wyjątkowy potencjał cyfrowych artystów, którzy zamiast pióra i sztalugi, używają kodów i algorytmów. W trakcie 2. edycji Festiwalu Cyfryzacji zorganizowała Digital Ars – pierwszy w Polsce konkurs na sztukę stworzoną przez człowieka we współpracy ze sztuczną inteligencją. Dziękujemy Radzie Konkursowej oraz partnerom wspierającym Digital Ars: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Enky Consulting, Aleja Komiksu, portal Artificial Intelligence, AIPoland. Z grona 51 kandydatów wyłoniono 14 cyfrowych artystów, którzy sztukę łączą z technologią i udowadniają, że nie ma ona granic. Gratulujemy wszystkim laureatom Digital Ars i zapraszamy na wystawę ich prac. Zapraszamy na stronę konkursu: https://2020.digitalfestival.pl/digital-ars Oscar Wilde once said, "Art is the most intense mode of individualism that the world has known." How surprised he would be if he saw the latest artificial intelligence achievements, which has little in common with individualism, and yet... started to create art! The Digital Poland Foundation decided to support digital artists' exceptional potential who use codes and algorithms instead of a pen and easel. During the 2nd edition of the Digital Festival, foundation organized a Digital Ars - the first competition in Poland for art created with Artificial Intelligence. Out of 51 candidates, jury and people selected 14 digital artists who combine art with technology and prove that it has no boundaries. We congratulate all Digital Ars winners and invite you to the exhibition of their works. Special thanks to the Competition Council and partners supporting Digital Ars: Academy of Fine Arts in Warsaw, National Museum in Warsaw, Enky Consulting, Aleja Komiksu, Artificial Intelligence portal, AIPoland. More information about the competition on the website: 2020.digitalfestival.pl/digital-ars

 • Digital Poland Foundation

  Digital Ars 2022

  31 May 2022 – 31 May 2023

  Opis wystawy | Description of the exhibition Tworzenie nieodłącznie wpisane jest w historię naszego gatunku, a nieograniczona kreatywność czyni nas wyjątkowymi. Doświadczenie całej historii sztuki pokazuje, że jesteśmy nieustannie zaskakiwani innowacyjnym podejściem artystów do formy wyrazu ich twórczości. Artyści cyfrowej ery zamiast pędzla, farby i sztalugi wykorzystują algorytmy i dane. Sztuczna inteligencja (AI) stała się artystyczną formą wyrazu, która toruje drogę do nowego rodzaju sztuki. Wkroczyliśmy w moment rozwoju technologicznego, w którym modele AI nie myślą już tylko linearnie, a linijki zapisanych kodów zawierają pierwiastek kreatywności. W coraz szerszym spektrum zadań sztuczna inteligencja uzupełnia swoich twórców i wkracza w nieznane dotąd obszary. Zaprojektowane przez ludzi generatywne sieci neuronowe sprawiły, że maszyny nie tylko rozpoznają, ale także kreują rzeczywistość w oparciu o dane. Malują obrazy, komponują muzykę, piszą poematy, a nawet całe książki. Algorytmy są w stanie tworzyć zarówno nowe dzieła, jak i zmieniać styl już istniejących. Sztuka zarezerwowana do tej pory tylko dla ludzi, w dobie cyfryzacji staje się połączeniem ich kreatywności z możliwościami, które dają nowe technologie. Jak można je wykorzystać w twórczości artystycznej? Na wystawę "Sztuka, Człowiek, AI" trafiło 15 zwycięskich prac 2. edycji konkursu Digital Ars zorganizowanego przez fundację Digital Poland. To pierwsza w Polsce inicjatywa skierowana do zespołów oraz indywidualnych artystów i programistów, którzy tworzą dzieła w postaci obrazu, video, dźwięku bądź tekstu pisanego za pomocą algorytmów. Jej celem jest wsparcie rozwoju innowacji w Polsce poprzez promocję możliwości AI, a także edukacja społeczeństwa i oswajanie lęków w obszarze technologii. Nagrody konkursowe zostały przyznane w czterech kategoriach: OTWARTA - dowolna sztuka i styl NOWA - stworzenie zupełnie nowego dzieła sztuki przy użyciu AI TRANSFORMACJE | METAMORFOZY - artystyczna interpretacja znanych utworów i obrazów NAGRODA PUBLICZNOŚCI - głosowanie online Prezentowane na wystawie dzieła są istotnym głosem w debacie na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w sztuce, dotykając samej istoty tego, co nazywamy sztuką, kreatywnością oraz tego, kim jest człowiek. Czy sztuczna inteligencja może samodzielnie tworzyć sztukę? Czy możemy nazwać algorytm AI artystą? Jaka jest rola sztuki w konstytuowaniu człowieka? Do kogo należy własność intelektualna dzieła, które zostało stworzone przez sztuczną inteligencję? W jaki sposób artyści mogą poszerzać spektrum środków ekspresji za pomocą algorytmów? Zapraszamy do obejrzenia ekspozycji, odzwierciedlającej zmiany kulturowe zachodzące w epoce wielkiej transformacji cyfrowej oraz pozwalającej zanurzyć się w świecie AI. Our history as a species is inseparable from creation. It is unlimited creativity that makes us unique. Experience throughout art history shows that we are constantly surprised by artists' innovative approaches to the form of expression of their work. Artists of the digital age use algorithms and data instead of brush, paint and easel. Artificial intelligence (AI) has become an artistic form of expression that paves the way for a new kind of art. We have entered a moment of technological development where AI models no longer just think linearly and lines of written code contain an element of creativity. In an ever-widening spectrum of tasks, artificial intelligence is complementing its creators and entering hitherto unknown areas. Human-designed generative neural networks have made machines not only recognise, but also create a data-based reality. They paint pictures, compose music, write poems and even entire books. Algorithms are able to create new works of art as well as change the style of existing ones. In the digital age art, so far reserved only for humans, is becoming a combination of their creativity with the possibilities offered only by new technologies. How can they be used in artistic creation? The "Art, Human, AI" exhibition features 15 winning works from the 2nd edition of the Digital Ars competition organised by the Digital Poland foundation. This is the first initiative in Poland addressed to teams and individual artists and programmers who create works in the form of image, video, sound or text written using algorithms. Its aim is to support the development of innovation in Poland by promoting the possibilities of AI, as well as to educate society and tame its fears in the field of technology. The competition prizes were awarded in four categories: OPEN - any art and style NEW - creating a completely new work of art using AI TRANSFORMATIONS | METAMORPHOSES - artistic interpretation of well-known songs and images AUDIENCE AWARD - online voting The works presented at the exhibition are an important voice in the debate on the use of artificial intelligence in art, touching the very essence of what we call art, creativity and what it means to be a human being. Can artificial intelligence create art on its own? Can we call an AI algorithm an artist? What is the role of art in the constitution of the human being? Who owns the intellectual property of a work that has been created by an artificial intelligence? How can artists expand the spectrum of expressive means through algorithms? We invite you to see an exhibition reflecting cultural changes taking place in the era of great digital transformation and allowing you to immerse yourself in the world of AI. Artyści i artystki/ Aritsts: Adam Pylański Aleksander Fafuła Aleksander Segieth Alicja Seweryn Antanas Gabrielius Cezary Kuik Ignacy Wąsowski Joanna Sarnecka Mateusz Janik Ola Kasperuk Rafał Kruszka

  latest works

  • Opis wystawy | Description of the exhibition
  • Partnerzy Digital Ars | Digital Ars Partners
  • Mateusz Janik

   Modern Sunflowers
  • ALICJA SEWERYN

   Dama z łasiczką
  • Ignacy Wąsowski

   Człowiek nie widzi nikogo poza sobą
  • ALICJA SEWERYN

   Kobieta o czerwonych włosach
  • Mateusz Janik

   Beauty blender, 2021
  • Adam Pylański

   Ruins by sunset
  • CEZARY KUIK

   A słowo obrazem się stało
  • ANTANAS GABRIELIUS DERVINSKIS

   CYFROWY PRYZMAT
  • Adam Pylański

   Nightmare Mona Lisa by Kandinsky, 2021
  • Adam Pylański

   FINDING THE BRIGHT HAPPINESS ON THE PATH TO TRANSCENDENCE, NIGHTMARE PORTRAIT OF AN EVIL WOMAN, NIGHTMARE PORTRAIT
  • RAFAŁ KRUSZKA

   MARKETERS DREAM, 2021
  • KOŁO NAUKOWE BAPOS POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

   Zbiory Mandelbrota i Julii, 2021
  • JOANNA SARNECKA I JAKUB HADER

   SYNESTHESIS
  • Aleksander Fafuła

   AI PAINTING WITH THE DRUMS
  • ALICJA SEWERYN

   ALBRECHT DÜRER AUTOPORTRET, 2021
  • ALEKSANDER SEGIETH

   AI CONV, 2021
  • Digital Ars
  • These humans did not feel

   Ivona Tautkutė
   KATEGORIA OTWARTA | MIEJSCE I